මිනිසෙක්, රංජිත් කැමති විදිහට.. කළු රංජිත්මය සංගීත සැඳෑව..

මිනිසෙක්, රංජිත් කැමති විදිහට.. කළු රංජිත්මය සංගීත සැඳෑව..

21 February 2020 03:33 pm

කළු රංජි නැතිනම්, රංජිත් දිසානායක නම් සුන්දර මිනිසාට, ආදරණීය සුමිතුරාට උපහාරයක් පිනිස, එන්න ඔහු සමග සොඳුරු සැදෑවක් ගතකරන්න, ඔහු කැමතිම ගීත රසවිදිමින්ම...!!!

මිනිසෙක්, රංජිත් කැමති විදිහට.. එළැඹෙන පෙබරවාරි 22 වැනි දින සවස  4.00 ට නුගේගොඩ විජේරාම හන්දියේ රෝයල් ත්‍රැප්‍රෝබේන් හිඳී පැවැත්වේ. 

රංජිත් සුමිතුරු ඔබට ගෞරවයෙන් ඇරයුම්..!!
එන්න රංජී එක්ක වචනයක් කතාකරලා යන්න..!