අජානීය ස්කූටර

අජානීය ස්කූටර

23 August 2019 10:31 am

අජානීය ස්කූටර තුරඟා පිට වඩිනා..
කුමාරියෙනි වාත වේගයෙන් ඉගිලෙනු කොතැනා..
නොදා හිසට ආවරණය පාර පුරා දුවනා..
විලාසයට ලයිසොන් එක බිම වැටුනිද සිතුනා..

සූසැට ශිල්පය කුමකට පියා කෂියා පෙරනා..
නගර සභාවට පනින්න මනාපෙ මට ලැබුනා...
පොලීසයට ගේම දෙන්න එලියට විත් සොදිනා..
සජියා ආපු ගමන් තොපිට &#ට දෙන්නෙ පෙමිනා...

පාරේ පඳුරු අස්සෙ ඉඳන් හාවෝ වගේ පනිනා..
ටැපික් පොලිස් ඔක්කොම මට උඩ අරින්න හිතුනා...
කසිප්පු ටික හොයා ගන්න බැරිව ගේම් ගසනා..
සාධූ සාධූ ඇද්ද තොපිට මගේ ගේම දිණුවා...

 - මාතලන්