ගිම්හානය ඇවිදින්

ගිම්හානය ඇවිදින්

22 August 2019 07:00 pm

යමින් ගමන් 
ඉබාගාතේ 
ගිම්හානය 
ඇවිදින් 
ඉස්තෝප්පුවටම 
පාදනවා උගුර
ලජ්ජාශීලිව

බැරිම තැන 
තට්ටු කරනවා 
අව පැහැ 
මල් වීදුරු කොටුවට 
දොර පියන 
"ගෙදර කවුද "
විමසත් 
ආචාරශීලීව  


ඉන්නෝනේ 
ඇහුන් නෑ වගේ 

"විවර කරන්න 
දොර කවුළු 
ඉඩ දෙන්න 
මට එන්න "
මුමුනන්නේ 
අයදින්නක්
තරමට හීනියට 

ඉන්නෝනේ 
ඇහුන් නෑ වගේ

pinchpoints