අපේ දිහා නෑ අපේ දිහා නෑ - ගෑනු ළමයි නෑ දීග යන්න නම්

අපේ දිහා නෑ අපේ දිහා නෑ - ගෑනු ළමයි නෑ දීග යන්න නම්

15 August 2019 01:18 pm

යහපාලන රජය සංජීවනී වීරසිංහ බඳුය. එවිට මුස්ලිම් අමාත්‍යවරු සමන්ද සිල්වා බඳුය.

යහපාලන රජය උජාරුවෙන් මෙසේ ගයයි.

"අපේ දිහා නෑ අපේ දිහා නෑ
ගෑනු ළමයි නෑ දීග යන්න නම්"

මුස්ලිම් අමාත්‍යවරු ඒ අසා විස්සෝප වෙති.

"හිනා පොදක් නෑ කතා බහක් නෑ
ගෑනු ළමෝ ඇයි නපුරු මේ තරම්"

යහපාලන ආණ්ඩුවට කේන්ති යන්නේ එවිට ය.

"අපේ වගක් මොටද වදේ"

ඒ අසන මුස්ලිම් අමාත්‍යවරු දුකට පත් ව දමනය වන්නට ගනී.

"ඔහොම කතා රිදේ"

සියල්ල අවසානයේ යහපාලන රජය මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් ව භාර ගන්නට තීරණය කළහ. එබැවින් සංජීවනී සහ සමන් දෙදෙනාම එක් ව මෙසේ ගයති.

"අහල පහළ ඔයයි මමයි තරහ වෙන්න එපා"

 - කසීර