එහෙව් අපට අද එන්න තහංචිද - ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ....

එහෙව් අපට අද එන්න තහංචිද - ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ....

14 August 2019 06:10 pm

ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 

දරමිටි ඇද්දා, රෑ නිදි වැරුවා
ගිනිමැල ගහගෙන රැක හිටියා 
එහෙව් අපට අද එන්න තහන්චිද 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 

වැලි මළුවේ ඉඳ සාධු කියනකොට
අහිතක් නොහිතා ඉන්න හොඳයි 
ඉස්සර වාගේම දාඩිය මුහු උන
අපේ බාර පිළිගන්න හොඳයි 

ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ  

රන් වැට පාමුල සාධු කියනකොට
ලෙන්ගතුකම් නොහිතන්න හොඳයි 
බුදු හාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගෙයි
දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොඳයි 

ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 

දරමිටි ඇද්දා, රෑ නිදි වැරුවා, 
ගිනිමැල ගහගෙන රැක හිටියා 
එහෙව් අපට අද එන්න තහන්චිද 

ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ 
ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ