උතුරටම ගලා යයි කනගරායන් ආරු - රුවන් බන්දුජීව

උතුරටම ගලා යයි කනගරායන් ආරු - රුවන් බන්දුජීව

23 October 2019 03:40 pm

ලංකාවේ උතුරු දෙසට ගලන ගංගා ඇත්තේ එකක් පමණි. - (පොතකින්)

නදියක් දුටු තැන නවතා 
චාටු කතාවෙන් අමතා
දකුණට හරවන්න හදන 
රජුන්, ඇමතියන් නොතකා
උතුරටම ගලා යයි
කනගරායන් ආරු

මහවැලි කැලණි වලවේ කළු යන ගංගා
මිණි කැට තියන් සිටියදි දිය යට හංගා
තියෙන දෙයක් දෙන්නට උතුරට රිංගා
ආරු කනගරායන් පාරට බැස්සා

රතු ළුෑණු මල් පිපෙන ලා දුඹුරු බිම් තීරු
නිල් පාට සායමෙන් කරවමින් පින්තාරු
රැළි අතර හොවාගෙන වන්නියෙන් එන සේරු
උතුරටම ගලා යයි කනගරායන් ආරු ...

 - රුවන් බන්දුජීව