අම්මා !

අම්මා !

23 July 2019 09:38 am

ගෙවා ගන්නට බැරුව පව් කඳ 
දමා ගියමුත් පාර අද්දර 
තොත්තුවක් දී නළල මැද්දට 
ඔතා තිබුණා ප්ලැනල් රෙද්දක.

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන