කඳුළක උණුසුම

කඳුළක උණුසුම

14 June 2019 01:00 pm

එකඳු කඳුළක්
නෙතට නොනැගෙන්න...
නිබඳ නොයෙක්
වෙර දමා නවතන්න...
එකඳු කඳුළක්
නෙතෙන් ගිලිහෙන්න
නොදී නිය අගින්
සෙනෙහසින් රැකගන්න...
එකඳු වදනක්
නොබින
බෙරි වූ වුවින්
ඔහේ ලඟ ඉන්න...
එකඳු කඳුලක
ගැබ් වු මහ බර
හැඳිනි පෙම්වත
නුඹ ගිහින් දුර ඈතක...

නොයෙක් හිරු පායා
කඳුළු වියැකීලා
හවුරුදු ගෙවීලා
මතක මියැදීලා...
ගන කළු වළා
හද ලැඟුම් ලා
නෙත පිරුණු දා
කඳුළු බිඳු ගංගා
දෙකම්මුල් පොඟවා
ඔහේ බිම වැටුණා
දමන්නට පිසලා
කෙනෙක් නැති හන්දා...

මෙත්මා