කරදරකාර ප්‍රේමයේ වල් පැල ...

කරදරකාර ප්‍රේමයේ වල් පැල ...

10 June 2019 10:27 am

සුළඟ ඇදදමයි
මගෙ මුහුණට
දැන් ටිකකට කලියෙන් පීරා කීකරු කල වරලසෙහි
ඉදිරිපෙල

පාට කල
පෝනි ටේලයක් 
ඇවිදිනවා ගස්සමින් වනමින්
සුවඳ දස අත විහිඳුවමින්

බඩගිනි යැයි මොරදෙයි
ඒ අතර 
දහවල නොකෑ කුස

ඉදිරිපස අසුනෙන් නික්මී
මගේ මුහුණත දිහාවට
පාවෙයි
තරුණ කොළු ඇස් දෙකක්
ඉවතට හැරෙමි එක වර

අනූ ගනන් වල ඉපදුනු 
කෙල්ලෙකැයි
වරදවා වටහාගෙන වෙන්නැති

ඉබේ සිනහවක් එයි
ඔබ මතක් වී මට
විසි අටක් වෙන්න පුලුවන්
උපරිමෙන් ඔයාට

කල්පනා කර නළල රැලි ගස්සා
කියූ හැටි සිහිපත්ව

කඩා දැමිය යුතුවේ
කරදරකාර ප්‍රේමයේ වල් පැල
පොරවෙන් කපන තෙක් 
වැවෙන තුරු නොසිට

සුසුමක් හෙලමි
ආයෙමත් එක්වෙමි
බස් රියේ රිද්මෙට

- උපේක්ෂා ඉමාලි ප්‍රේමතිලක