අඹු සැමි දබරෙක පසුවදන හෙවත් දොරකඩ කවි

අඹු සැමි දබරෙක පසුවදන හෙවත් දොරකඩ කවි

20 May 2019 05:04 am

විස බීජ නාශක දියර අල්ල පුරවා ඇද හැලේ
පස සරුද නිසරුද කප්පරක් බමුණු මත ගෙයි පිලේ
රස තැන් හොයන බැල්මක රහස පමණක් ඇස දිලේ
පිස පා හෙමින් හිස පා ඇතුළු දොර ළඟ සිත සැලේ

 

තැග් ගැහී එකම තැන වැනෙන ඔය ගොක් කොළේ
රවා ගෙන දිය පාර නතර වුණු විට වළේ
වරක ගහ බිම දමා තිබෙයි අන්තිම ඵලේ
මියෙන යළි පණ ගැහෙන පාන් පැලෙ ගිනි සිළේ

පස සරුද නිසරුද කප්පරක් බමුණු මත ගෙයි පිලේ
වරක ගහ බිම දමා තිබෙයි අන්තිම ඵලේ
විස බීජ නාශක දියර අල්ල පුරවා ඇද හැලේ
රවා ගෙන දිය පාර නතර වුණු විට වළේ

තැග් ගැහී එකම තැන වැනෙන ඔය ගොක් කොළේ
රස තැන් හොයන බැල්මක රහස පමණක් ඇස දිලේ
මියෙන යළි පණ ගැහෙන පාන් පැලෙ ගිනි සිළේ
පිස පා හෙමින් හිස පා ඇතුළු දොර ළඟ සිත සැලේ

- කසුන් සමරතුංග