ප්‍රේමය ඉතා "කටු"ක බව ඉගැන්වූ ඔබට

ප්‍රේමය ඉතා "කටු"ක බව ඉගැන්වූ ඔබට

24 March 2019 02:34 am

ඔබ ඉතා කැමති බව කීයෙන්,
දෙ අත් සීරුම් ද නොතකා
රෝසමල් නෙලාගෙන ආමි..


පතොක් මල් ද ඇවැසි වූයෙන්,
ශුශ්ක බිම් සොයාගොස්
මල් පිපෙන තුරු බලා සිටියෙමි..
.

ඒ සියල්ලටම ඉක්බිති,
පරසතුම පිපෙන උයනක
නතර විය යුතුම බව කීවෙන්
නිහඬ වීමි
නතර වීමි
.
ආයාම බොහොමකට පසු,
ප්‍රේමය ඉතා "කටු"ක බව ඉගැන්වූ ඔබට
තුති !

- සඳිනි ප්‍රාර්ථනා තෙන්නකෝන්