කැරකිලා ඉවරයක් නැති පාතාලෙක ...

කැරකිලා ඉවරයක් නැති පාතාලෙක ...

8 March 2019 04:26 am

''හීන වලිං මිදෙන එකත් කොටසක්
අපි ගැනම අපි''
හරි අමුතු කල්පනාවන් ගොඩක් එක්ක
මගේ කලවා උඩිං
එයාගෙ කකුල් තියං වන වන
හීන ගැනයි, සුවඳවල් ගැනයි මිමිණෙන

 

''_සුවඳ කොච්චර උනත් - කොමන්
තැනින් තැනට
කෙනාගෙන් කෙනාට අයිඩියල්_
නේද?''

නොතේරෙන බැල්මකට,
ඔළුවත් හරෝලා
බෙල්ල හරියෙන්
තදින් හුස්මක් ගන්නකොට

එතකොට,
අන්න එතකොට
කැරකිලා ඉවරයක් නැති පාතාලෙක
මාව හිර කරන එක පාපයක් සහෝදරී

- හෂාන් අබේගුණරත්න