ප්‍රේමයේ මේ වේදිකාවට

ප්‍රේමයේ මේ වේදිකාවට

5 March 2019 10:47 am

ප්‍රේමයේ මේ වේදිකාවට
නුඹයි මට ඇරයුම් කලේ
ඉතින් ඉවරද නුඹේ යුතුකම
වේදිකාවෙන් බැස ගියේ....

වේදිකාවේ සියලු විසිතුරු
නුඹේ...ප්‍රේමෙන් වුනා පිවිතුරු
කියාගන්නත් පෙරම පිළිතුරු
නික්ම යන අයුරූ
බලා ඉන්නම්.....නුහුරූ.....

වේදිකාවේ එදා සෙවනැලි
අදත් ඒ ලෙස ගෙනෙයි සැනසිලි
ප්‍රේමයට නොකියාම මැසිවිලි
නික්ම යන අයුරූ
බලා ඉන්නම්...නුහුරූ.....

අසන්ති කරුණානායක