ගිජුලිහිණියෝ කියන්නෙ කාටද අම්මෙ ... ?

ගිජුලිහිණියෝ කියන්නෙ කාටද අම්මෙ ... ?

4 March 2019 08:06 am

දුවේ ඇස් ඉස්සරහ ඉදගෙන හිතින් නිරුවත් කරන්
උඹව සියවර විඳින උන් ඇති බලන තැන් වල සිරුවෙන්
මොණර රැගුමට සිහිය බිදගෙන හඬන සෙබඩක නාදයෙන්
බිඳුණ බිජුවක ඵලය වී ඇති තවත් විෂකුරු ප්‍රාණයන්

 

වතට ගල්වන සුවඳ ලේපය උඹව ඉස්සර කර ගිහින්
මගට කියනවා බලා ඉන්නැයි රුදුරු මාවත සිරුවෙන්
අකුල අද්දර බිදුනු මුහුණක හෝරා ගැලපුම නැවතුනෙන්
කතා පිටුවක් ලියන උන් ඇති උඹ නොදැන උඹ ගැන දැනන්

රකින තරමට නොරැකි ඉන්නට හිතෙනවා නම් මත් වි උඹත්
පිටව පලයන් කොදෙව්වෙන් දුර සිහින දේශයේ මං සොයන්
වදපු හත්මුතු පරම්පරාවේ නාමයට ගල්මුල් අරන්
වදින පත්තිනි අඹුගේ සැමියාට කියයි ගිජුලිහිණියෝ කියන්

- නිලූෂා දිලානි බොතේජු