රෑ කුමාරී පුසුඹ

රෑ කුමාරී පුසුඹ

2 March 2019 03:43 pm

ඔබ එවූ ලිපිවල
තැවරී දැවටී තිබිණ
රෑ කුමාරී පුසුඹ එදවස.

 

හිස සිඹින වාරයක් වාරයක් පාසා
ඔහු හෙමින් මුමුණයි
පුසුඹයි රෑ කුමාරී කෙස්වල.

මුළු රැය පුරා
නිදි නොඑයි
එහෙම දවසට .

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන