මතකයි රේල් පාරට අපි ආ දිනය

මතකයි රේල් පාරට අපි ආ දිනය

28 February 2019 01:49 pm

පළවෙනි කුලී ගෙදර හිමිකරු
බනී මාමා ය
තාත්තට අනුව ඌට
අම්මට බැල්ම දාන්නට ඕනෑ ය
මාමගෙ පුතා සමන්
වල් ය වනචර මූණා ය
බැස්සා එළියට ගෙයින්
දෙවෙනි ගේ දුන්නෙ නානා ය

 

ගෙරි තම්බිට ගෑනුම තුනයි
උඹත් වැඩි නෑ ඌට
ගෙවුණෙ දවසයි දෙකයි
තාත්තා අඩව් අල්ලයි රෑට රෑට
මොට්ටැකිලියෙ ඔතං
දීපං නානට ම ඕක
ඇහිලා නානට රෑක
තාත්තා අම්මට කියපු ඒක

අල්ලාගෙ නාමෙන් අපි
ඒ කුලී ගෙයින් පිටවූ සේක....

අශ්වයා පිටේ දොහක
බූරුවා පොළේ දාක
තුන් මාසෙක කුලී නැතිව
අහිමිය තෙවෙනි ගේ ද
බාප්පා පුංචි අම්මා
තුන් වේල පලා බෙදු සේක
උන්මාද චිත්‍රා අරං
තාත්තා හැරගියා මහ ගේ රෑක

අතකට බඩු පොදිය
අතකට අත දරුය
හිස මත මහමෙරය
කුස නූපන් දරු ය
අම්මා පසුපසින්
අපි මී මැසි පොදිය
මතකයි රේල් පාරට
අපි ආ දිනය

- දීපිකා පෙරේරා