පිටකොටුවේ ඇට්ලස් !

පිටකොටුවේ ඇට්ලස් !

25 February 2019 04:51 am

උරතියා සමකාසන්න
වායුගෝලයක
කිරුම් බර

 

ඇට්ලස් තමයි මේ
මල්වත්තපාරම රන් කර

මගකියු මාවන් බීඩි
දෙක තුනක් උර උර
තට්ටිවේ නිදිකිරයි
දිනකර

ගුඩුස් ගා ගිලදැමූ පසු
හවසට
සංස්ථා පේන් කිලර්
කාලම එක හුස්මට

මැරුනු මිල්ටන්
ජෝතිලා බෙග් ලා
බොරැල්ලෙන් පැමිණ
ආමර් වීදියේ ගස් යට

දහවලෙහි වීදි බට
සඳ පලු තබාගෙන
ඇස් යට
නිදද්දී ඉඳහිට
රෑ මැදදි පපුවට
එල්ලවේ මුර දේවතා
තුවක්කු බට

"කියාපං "බොරු"
ගත්තෙ කොතනින්?
කියාපං හැංගුවේ
කොතනින් ?

====================

වීදියෙන් වීදියට කුණු ඇල
අරන් යන්නේ කුණුම විතරද
ඉඳහිටක මල් රේණු මල් පෙති
අරං ගියොතින් හෙන ගහනවද

- MKCP ශෂීන්