මට අඬන්නට ඕනා ....

මට අඬන්නට ඕනා ....

17 February 2019 05:36 am

නොසිතාම- සිතුවිලි පාරා
ආදරේවත් නො කියා
හීන් හඬකින් හිනහා වෙනකොට
කඳුළු ඒ මැද පේනා!
මට අඬන්නට ඕනා.

 

පොළොව පිරිමැද නැඟෙනා
වසත් මල් මැද විඳිනා
වේදනාවේ පිරිපතක් වෙද
අතීතෙන් වට බෝමා!
වසන්තය මේ ගේනා

සඳ රැයක් වී දිලුණා
විල් දියේ සඳ තෙමුණා
රෝස පෑ පත් දෙතොල් මත්තේ
කවක එළිවැට මැවුණා!
සිහිල සුළඟක වෙළුණා.

- තුෂාරි ප්‍රියංගිකා