දකුණේ සිට... - සුභාෂ් දික්වැල්ල

දකුණේ සිට... - සුභාෂ් දික්වැල්ල

7 February 2019 03:47 am

ගිංගඟ ඉවුරු අසබඩ
ඇවිලුණු සටන් පෙරදින
ගගදිය රතුම රතු කර
කාටත් හොරා වියැකුනි....
ලෝහිත කදුළු දාහය
සම සමව මුසුවු මෙනුවර
තාමත් කතා නැති ගහකොළ
විළිඹරිත වී සිටිත
වසත් කාළයම එනතුරු
මුදාලන්නට නිසි අලුත් ඵල.........

 

අප අපට අහිමි කළ
භීත රෑ නාකපන මහ වැස්ස
ඇද හැලෙන්නට ඔන්න
ආයෙත් යෙදේ පෙරහුරුවක........

අහස පුපුරා හැලුනට
පොළෙව දෙදරා යාවිද
ගංදිය පිටාර ගැලුවට
තුංග කඳුහෙල් කඩා වැටුණිද......