සින්ඩරෙල්ලාය මම - වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන

සින්ඩරෙල්ලාය මම - වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන

6 February 2019 04:27 am

මලක්වත් නොපිපෙන එක් අඳුරු දවසක
ඔබ ඇවිත් හදිසියේ ආකහෙන් බැසගෙන
නම කියා කතා කරනා තුරුම මෘදු ලෙස
නොපිපෙන්න ගිවිස සිටි සින්ඩරෙල්ලාය මම.

 

රළක්වත් නොනගින මළානික සයුරක
දෙබෑකර දිය කඳ සීරුවෙන් පැදගෙන
ශෝකයේ සිදුරු ඇති ඔරුව ඔබ අරගෙන
මා කැටුව ගියයුරු යන්තමින් මතකය.

දිනක්වත් නොමැත ඔබ සිහි නොවී පසුවෙන
බිඳක්වත් අඩුව නැත ස්නේහයේ මධු විත
මඳක්වත් මතක නැත කටු ඇනුණ මතකය
වරක්වත් සිප ගන්න අහිමි එක දුකමය.