මනමේ - සමිත බී. අටුවබැන්දෑල

මනමේ - සමිත බී. අටුවබැන්දෑල

3 February 2019 04:52 am

කලා උපාධිය
ටියුලිප් බෑගයේ ඔබාන
ගමරට බලා යයි තනිවම
චුල්ල ධනුග්ග "කුමාර".


.
මූණ බෙරි මන්දාරම් අහස යට
කුණු ගෑවුණු
වැහි වලාකුළු උපාධි ලෝගුව ඇඳගෙන බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවෙදි
දිව දික්කර කර
ෆොටෝ එකට හිනා වුණා
පෙනේ කළා
ඒ වුණාට කාටවත්ම
දෂ්ට නොකළා
.
වසර තුනක් එකපිට එක
මල්සරා විද්ද මල් ඊතල
කුමාරගේ පපුවමැදට
බිඳිල ගියා
අඩු කුලේ නිසා එක රැයින්ම.
එහෙමයි සෙලවුණේ
අඩු කලය.
.
පිරුණු කලයක් හොයාගෙන
ගමරට යයි චුල්ල ධනුග්ග කුමාර
තනිවම පයින්ම
කලා උපාධිය
කළු ටියුලිප් බෑගයේ ඔබාන
කැලේ මැදින්.
.
තබන තබන
අඩියක් අඩියක් ගානේ
සිහිවන විට දුලා කුමරිය
වැද්දන්ට හසුවී පරාද වෙයි කුමාර.
රූස්ස වන මැද
පපුවේ තෙරපුණි
විෂ පෙවූ ලොකු ඊතලය.
.
"මන් එනකොට දොරකඩ ළඟ
අම්මෙ හිටගෙන ඉඳින්ට
පපුවෙ ඇනුණ ඊතලයකි
හෙමින් ගලවලා දමන්ට
රටකජු මල්ලක් තියෙනව
අම්මේ ඔක්කෝටම බෙදන්ට
අම්මේ මට සවි ශක්තිය
එක දුන්නක් හදල දෙන්ට"