කටුවාපිටියේ පාළු පාරක ...

කටුවාපිටියේ පාළු පාරක ...

23 October 2021 08:34 am

පුරුදු පාරෙම දවස ගාණෙම 
ලියුම් කරදහි බෙදනවා 
ආපු ලියුමක තාම නොලැබුන 
අයිතිකරුවෙකු සොයනවා 
කටුවාපිටියේ පාළු පාරක
වහපු ගෙදරක් තියෙනවා
පුරුද්දට මෙන් ගසා බෙල් එක
"වසා ඇත" යැයි ලියනවා 

තෙවැනි වරටත් ආ තැපැල් පත
නොදී කොහොමද හිතනවා
ටවුමේ ලොකු ඉස්කෝලෙකට නුඹ
තෝරාගත් බව තියෙනවා
කම්බි මළ කෑ මල්වඩම යට 
නමේ කොටසක් පේනවා
දුවේ ඇහැරුණු විටක බලපන් 
ලියුම මෙතනින් තියනවා 

- නන්දසිරි කීඹියහෙට්ටි 

RN