නොපවතින කෙනෙක්ය ඔබ.

නොපවතින කෙනෙක්ය ඔබ.

2 September 2021 10:59 am

කබායක් හැඳ නොසිටින 
සිගරට්ටුවකින්  දුම් වළලු නොයවන  
පෞඩ රැවුලකට උරුමකම් නොකියන 
ත්‍රිමාණ හෝ ද්විමාන සිරුරක් නොදරන.

ප්‍රේමයේ ව්‍යාධියෙන් පෙළෙමින් 
ලිපිනයන් රහිත හසුන්පත් යවන
සිප ගනිතැයි වැළඳ ගනිතැයි නිතර සිතන 
දිනපොත් හා අවුරුදු සුබ පැතුම් එකතු කරන 
සිහින දකින ළමයෙක්මි මම.

ගං දෑළ සුරා බීවෙකු සේ සසළ වන 
සැන්දෑග නළඟනක් සේ කෝළ වන 
උන්මාද කවි කුරුටු ගී රාවදෙන 
රන්පාට රාත්‍රිය සෙමින් නිසළවන  

හැඟුමක්ය පමණක්ය ප්‍රේමය.

නොපවතින කෙනෙක්ය ඔබ.
සිහින දකින ළමයෙක්මි මම.

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන