අමනුස්ස බිය - ඒ කියන්නේ අපටය ....

අමනුස්ස බිය - ඒ කියන්නේ අපටය ....

29 July 2021 08:25 am

කම්හලේ මැෂිමට හසුව
තැළී ඇඹරී යද්දි මුදුන් දළු
පඳුරු පාමුල වැටී
පයට පෑගෙයි හැමදාම තේ මල්

මෙහෙකාරකමට ජූතක බමුණාට
දන්දුන් පසුවත් ජීවහත්ත හා දිසාලා
සන්සුන්ව බවුන් වඩයි වෙස්සන්තර
කොළඹ ගෙදර වළං හෝදන්නට
යැව් පසුව සුභාකලා
"ඒකිවත් බත් ටිකක් කාවි" යැයි
සැනසෙයි වේලුකුමාර්

ඇට මිදුළු පවා සීතලෙන් ගල් කරන
හැටන් සානුව සිසාරා ගලන
මීදුම පවා කප්පාදු පිහියෙන්
හිල් කරන්නේ දුප්පතා මය

නටුවෙන් කඩා ගල්කිස්ස තට්ටු නිවාසයකට ගෙනත්
අශෝකමාලාව අතින් අත යවයි අම්මාම
සඟත් වෙද ගුරු ගොවිත් කම්කරු
පංචමහා බලවේගයම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරයි ඈ
තාක්ෂණයත් ඉතිං දියුණුය

එම්බා අජාසත්ත මෙහි එව !
මමත් පියෙක්මි,
මා පතුල් පළා ලුණු ලව !!
උදෑසන තේ කෝප්පය තොළගාන අතර
මට සුදුසු දඬුවම එයමය ....

විසාලා මහනුවර උතුරා පැතිර යයි රෝ බිය
සාගතය තවම මග ය
"අමනුස්ස බිය" !
හහා .... ඒ කියන්නේ අපටය !
ප්‍රශ්නය හැමදාම බහිෂ්කරණය කරන්
පහසු ශිෂ්ණයකට පමණක්
ඒ ඒ මොහොතෙදී
ඇඟිල්ල දිගු කරන අපටය .... !!!

ඉෂාලිනී .....,
මීදුමක් නොව අග්නි ජාලාවක් ඇවිළ
මා ඇතුළු ලෝකයම දවා හළු කළ මැනව
අප සුදුසු ඊටය ....

~ රුවන් නෙලූ