දැන් අප ශෝකයේ මුහුදු වෙරළේ ....

දැන් අප ශෝකයේ මුහුදු වෙරළේ ....

26 July 2021 07:34 am

අපි
ප්‍රිතියේදීත්, ශෝකයේදීත්
එක්වම සිටීමට ගිවිසීමු

එහෙත්
බොහෝ දුර ආවේ
තැනිතලා තණබිම් මතිනි
ඉඳහිට සමනලුන් පියාඹන

එක වගේ දිගු දින
බොහෝ ගණනක්
එක පෙළට පසුකළෙමු

ඉඳහිටය තිබුණේ
ප්‍රීතියේ නූස් ශේෂ කඳු

දැන් අප
ශෝකයේ මුහුදු වෙරළේ

ඔව් ඔබ කියන හැටියට
ගල් මල් වටා හැසිරෙන
නන් වන් මසුන් ඇති
මුතු පවා සැඟවී ඇති

ඔවුන් පවසන පරිදි
ප්‍රිතියේ මහා මේරුව
ඇත්තේ මීට එපිටිනි

එහෙත් සිහිනෙන් දකිමි
ඉතා සීතල ආගාධ
පසුපස හඹා එන
සුවිසල් මිනී මෝරුන්

අනේ මම
පිහිනීම නොදනිමි
ඉතා වෙහෙසින් වැතිරෙමි

- ඉසුරු චාමර සෝමවීර