හදිසියේ ආ විදියට, ඔබ වැනි කෙනෙක් ඇවිත් යයි ඉඳහිට ...

හදිසියේ ආ විදියට, ඔබ වැනි කෙනෙක් ඇවිත් යයි ඉඳහිට ...

20 July 2021 07:50 am

ඇඟවීමක් නොමැතිව 
හදිසියේ ආ විදියට 
ඔබ වැනි කෙනෙක් ඇවිත් යයි ඉඳහිට 
තවමත් මගේ සිත තුළ.

සතුටින් සිටින්නෙද? 
තවම කව් ගී ලියන්නෙද? 
කොච්චර එපා කිව්වත් 
ලියද්දී සිගරට් බොන්නෙද?

ආස කල විදියට 
රතු කාර් එකක් ගත්තද? 
රෝස කැලයක් මැද්දෙ 
ගඩොලින් ගෙයක් බැන්දද?

ඔය හරියෙ කඳුවැටි 
දම්පාට මලින් වැහෙනවද? 
විඩෙන් විඩේ මීදුම 
ගිරි සිරස සිඹිනවද?

තවමත් කළාමැදිරින් 
ආකහේ පුරා යනවද?
එහෙම දවසක් සිහිවී 
හුස්ම හිර වෙනවද?

හදිසියේ ආ විදියට 
ඔබ වැනි කෙනෙක් ඇවිත් යයි ඉඳහිට 
තවමත් මගේ සිත තුළ.

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන