රෙද්ද පල්ලෙ බේරෙනවද නරිවාදම කටේ - ලැජ්ජ හිතිල හිට්ලර්ගෙත් ඇහෙන් කඳුළු වැටේ

රෙද්ද පල්ලෙ බේරෙනවද නරිවාදම කටේ - ලැජ්ජ හිතිල හිට්ලර්ගෙත් ඇහෙන් කඳුළු වැටේ

9 May 2021 09:07 am

අහක දමා බොහෝ දෙනා එදවස කී වදන්
ටැප් තියෙද්දි බාල්දි ගෙන හොඳට නාල ඇදන්
ඇහැ කන කට හිතත් මොළෙත් සැපට වහන් නිදන්
එන්න එන්න දින දහයෙන් අපිත් හදමු ඇඳන්

කාලි අම්ම අරගෙන ආ ඉතුරු නැද්ද පැණී
මුට්ටි දාල කිරි මුට්ටිය ගඟේ ගියා වැනී
කරල ඉතින් ආ හැටියෙම හිස් බොල් බව දැනී
ඇඳ වට කර කබර ගොයා අපේ ඇඟට පනී

පුරාජේරු කිය කිය ගිය ඔහේ හතර වටේ
දුන්න කිව්ව හොඳටම මං පාර යන්න බැටේ
රෙද්ද පල්ලෙ බේරෙනවද නරි වාදම කටේ
ලැජ්ජ හිතිල හිට්ලර්ගෙත් ඇහෙන් කඳුළු වැටේ

- කසුන් සමරතුංග