අන් වෙසක් කවි - මංජුල වෙඩිවර්ධන

අන් වෙසක් කවි - මංජුල වෙඩිවර්ධන

4 May 2021 09:40 am

හීන කැළතෙන සොඳුරු මොහොතයි අලුත් අවුරුදු මධුවිතේ
පේලි ගැන්වී සීත විඳගමු කීරි ගැන්වෙන හදවතේ
වෙසක් අහසට ඇවිත් සිටියද සඳත් ඇයි මේ නිදිමතේ
මීන රාශිය චීන රාශිය කළේ කවුරුද දියනෙතේ

චීන බොදු දද අහස අවුරා පවුරු නංවාලන දිනක්
චීන අටපට්ටම් නෙළුම් මල් තාරුකා මැද රැලි ගොඩක්
චීන දන්සල් වඳින්නට යන හීනයට නැතුවද ඉඩක්
චීන රහතුන් වඩින මඟ වෙ ද අන් වෙසක් ගන්නා වෙසක්

බලන් හිටියැකි මකර තොරණේ ගිනි පිඹින මකරිඳු දිහා
එ ගිනි සිළු වැද බුබුළු නැංවෙන ‘හිනාවෙන බුදු’ රුව දිහා
චීන ගායන වෘන්ද හෙළුවෙන් භක්ති ගී රස ඉහ ඉහා
ගයන ගැයුමන් අසිරි වින්දැකි චීන දුකඳුළු පිහ පිහා

londonkavi.com