හැරගිය ඔබ සැමට ලියන වග නම් ....

හැරගිය ඔබ සැමට ලියන වග නම් ....

21 April 2021 08:14 am

ඔබ 
ස්වර්ග මාවත් අතර
නිදහසේ දිව යන 
කුසුම්ගොමු තුරුහිස් වියන් ඇසුරේ සෙවණලන
ලවැලි තල දුල් දියකඳුරු අතර ඉසිඹුලන

අප
කවදා කෙලෙස විදාරණය වේදැයි 
කිසිවෙක් නොදන්නා
ගිනි කන්දක් මත ය
ඔබ අතැර ගියේයැයි හඬ හඬා දුක්වෙන
තව ඉන්නට තිබුණේයැයි සිත සිතා දුක්වෙන

- සහන් කසීර වික්‍රමසිංහ