ඔබේ ඒ, භ්‍රාන්තිය

ඔබේ ඒ, භ්‍රාන්තිය

12 April 2021 12:20 pm

ප්‍රේමය; 
මුහුද මැද බෝට්ටුවක අතරමං වීමක් වැනිය
ක්ලාන්තය වඩවන, භ්‍රාන්තිය උපදවන
සාංකාව ඇතිවන
සිහිමදව, ඊට පසු සිහිසුන්ව
බෝට්ටුවේ තෙල් ඉවරව
තරු දිහා බලාගෙන
ඔහේ පාවෙන්නට තීරණය කළ පසු
මාළු අහිනක් ඔබව ලුහුබඳින
'මරාගෙන කනු' වරල් ඔසවා තර්ජනය කරන

ඔබ; ඇසින් ඉඟි කර සිහිසුන් පෙම්වතා පෙන්වන
ඒත් නොපෙනෙන
'කෝ ඉතිං පෙම්වතා'
ගොඩබිමේදී මෙන් මුහුදේදීත් එකම ප්‍රශ්නය
ලෑස්ති කළ-සැරසිලි කළ එකම පිළිතුර
'සිටියි; ඒත් නොපෙනෙයි'

මුහුදුබත් වනු පිණිස ආ ගමන ය
ඒත්, බෝට්ටුවක තරුණියක පාවීම නිෂ්ඵලය
කෙටි වරලින් වරල එකතුව 
මාළු හමුදාවක්ම
ගොඩබිමට බෝට්ටුවක් තල්ලු කෙරෙන
පෙම්වතාට සිහි එළැඹෙන
ගොඩබිමේදී පලා යන්නට කටයුතු කරන

දැන් ඔබේ භ්‍රාන්තිය ඔහුටය
ඔහු දමා ගිය කාංසිය ඔබටය

- කාංචනා අමිලානි