ඇත්තටම ප්‍රේමයක් තිබුනේ වසන්තය දැක නොමැති ඇස්වල

ඇත්තටම ප්‍රේමයක් තිබුනේ වසන්තය දැක නොමැති ඇස්වල

8 April 2021 09:52 am

සිඳී වැහැරී සිටිය වැවකට
වැස්ස ඇවිදින් ඇඟිල්ලෙන් ඇන
කියනවා ඇති කනට කර කර
වසන්තය ඌ මවපු හැටි ගැන

මට කමක් නෑ ඒවා
ගිම්හාන කාලයක වේවා
කියන්නට නරකයි නරක විස්තර
අමාරුම තැන් වලත් තිබුනා අපි හිනාවුන තත්පර

දූලි රොඩ්ඩක් ගියා කියලා බොරුවට
උඩ බලාගෙන කවක් ලියලා තරුවක
මතකයිද මධු විතක් බීවා
මියයන්න ඕන පෙම් කතා මේවා

ගසක් කැපුවම
දුක අහන්නේ කවුද මුල්වල
ඇත්තටම ප්‍රේමයක් තිබුනේ
වසන්තය දැක නොමැති ඇස්වල

හිනාවෙන්නද අඬන්නද කියල 
හිතාගන්නට බැරි තැන්වල
ලස්සනම කවි කතා ලියවෙන්නෙ 
නිහඬ මිනිසුන්ගෙ හිත්වල

- ඉලක්ෂ ජයවර්ධන