මේ පැල ටික නිකං කොනිහල පලයන් ළමයා...!

මේ පැල ටික නිකං කොනිහල පලයන් ළමයා...!

26 February 2021 06:46 pm

කොවිඩ් දැන්ම හොඳ වෙන එකක් නෑ කියල කවරුත් හිතුවට එන්නත නිසා ඒක වෙනස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.
මට නං මේ සොඳුරු සිරගතවීම වෙස් වලාගත් ආශීර්වාදයක්....

මට අත්ගුණේ තියෙනවා කියලා තාත්ත පුදුම විදියට විස්වාස කළා
තාත්ත වෙහෙස වෙලා සියල්ල කරලා මට කියල පැල ඉන්දවගන්න මහන්සි වුන හැටි මතක් වෙනකොට දැන් පුදුම දුකක් දැනෙන්නෙ.. 

මම athletics වල practice යන්න දුවනකොට  තාත්ත කියනව
මේ පැල ටික නිකං 'කොනිහල' පලයන් ළමයා...!

ඒ මම පුංචි කාලේ

මේ කතාවත් පැල හිටවන්න ගිහින් වෙච්චි එකක්..
ඒ මේ ඊයෙ පෙරේදා .....!