සඳත් උයලද එන්නෙ අහසට ?

සඳත් උයලද එන්නෙ අහසට ?

24 January 2021 07:25 am

ෆයිල් එක දෙක වසා හෙමිහිට
ඇඟිලි අත්සන තබමි.
පැළැඳ කන්තෝරුවෙන් අත්තටු
කොළඹ අහසට නඟිමි.

මටත් කලියෙන් ගෙදර සපැමිණි
ගොම්මනට හිස නමමි.
විඩාබර හිත වඩා ගෙනැවිත්
සෙටිය කෙළවර තබමි.

"මහන්සිද මැණිකේ" අසාලන
පෑ කටුව වෙත රවමි.
"ඔච්චමක් නොව ජීවිතේ"
රෑ බතට ලිප අස රැඳෙමි.

"කඩෙන් කෑවම රටේ නැති ලෙඩ"
ම සැමි හඬ සිහි කරමි.
සියලු රෝ දුක් නසාලන
රතු කැකුළු ලිප උඩ තබමි.

මඟැර වම්බොටු පුතා අකැමැති
කැමැති වැටකොළු උයමි.
දෝණි අකැමැති බැවින් එළබටු
ඇයට මැල්ලුම ලියමි.

තනා කිරි හොද්දකුත් විගහට
සාල මාළුන් බදිමි.
කට්ට සම්බෝලෙකුත් කෙටු පසු
සැමට රෑ බත අරිමි.

කුස්සි කවුළුව වසන අතරේ
අඳුරු අහසට එබෙමි.
"සඳත් උයලද එන්නෙ අහසට..?"
නිවෙන තරුවෙන් අසමි.

- විජායී නාලිකා කරුණාතිලක