තරු අතරින් ඔබව සොයමි - හිල්මි සුපුන්

තරු අතරින් ඔබව සොයමි - හිල්මි සුපුන්

11 January 2021 11:31 am

ඔය තරම් තරු තියන අහසින්
දෙක තුනක් කඩාගෙන 
එනවද රහසින්
හෙට අනිද්දා දවසක
බලලා යන්න දූ  සිඟිත්තව

උදේ හවස 
අහන්නෙම ඔයා ගැන
මං කිව්වා එයාට
තරු කඩන් එන්න
ගිය වග අහසට

ඔයා දන්නවා ඇතිනේ 
දැන් තමයි බහා තෝරන්නෙ ටික ටික
ඉතින් හැමදාම රෑට
දුව ඉන්නවා මග බලන්
ඇස තියන් අහසට

ඇත්තමයි සමහර දවස් වලට
මාත් ඉන්නවා දුවත් එක්කම
ඇස් වලින් තරු අස්සේ හොය හොය
ඔයා ඉන්නවද? - පෙන්නන්න දුවට