මා යා යුතුය ...

මා යා යුතුය ...

19 November 2020 09:59 am

ඔබ නින්දෙන් අවදිව

මා දකින්නට පළමු
මා යා යුතුය.

නො දකින හෙයිනි එවිට
නො වැටහේ ය ඔබට;
මා එහි වූ බව,
දැන් නොමැති බව,
යළි නොඑන බව...

විනා,
මිහිරක් තැවරූ,
සාංකාවක් හෝ ශෝකයක් බඳු යමක් -
තිබූ බවත් - දැන් නැති බවත්;
දිවග වියැකී යන
මාමලේඩ් රසයක් මෙන්.

- සඳිනි ප්‍රාර්ථනා තෙන්නකෝන්