සමුගෙන යන්න මගෙන් තව මොහොතයි - නොදොඩා ඉන්නේ ඇයි........!

සමුගෙන යන්න මගෙන් තව මොහොතයි - නොදොඩා ඉන්නේ ඇයි........!

19 October 2020 08:07 pm

හරි කෙලින්
ආඩම්බරෙන් හිටගත්
ගැහැණියක් නුඹ.......
රතු හැට්ටෙ ඇඳන්
දී.....කිරී......
කියාගෙන
නුඹ එද්දි වේදිකාවට.......

දැකපු නුඹෙ සොඳුරු බව
තට්ටු කර මගෙ හදට
හදවතේ ගැඹුරුම තැන තියන්
මගෙම කරගත්ත මම...

මා ලියූ,මා කියූ, මා රැඟූ
හැම ලියවිල්ලටම
හැම කියුමටම
හැම රැඟුමටම
ශක්තියක් වුනා නුඹ මට........

දිවි රඟමඬලට සමු දී
මට විතරක්
බලන්නලු නුඹ කැඩපත........

හෙට උදේම
දම්පාටින් හඳ බහිද්දි
නුඹ නැතිවෙයි
මගෙ ලඟකවත්.......

හද ලගම ඉදීවි
නිවනෙන් නිවෙන තෙක්
ආයෙමත් හමුවෙමු
මගෙ මැණික "අනුලා"

 - ශ්‍රීපාලි පට්ටිකාර