පෙම්පත් කියාදෙයි තිත්තයකුගෙ වාරේ

පෙම්පත් කියාදෙයි තිත්තයකුගෙ වාරේ

28 September 2020 09:02 am

පේරාදෙණිය පසුකර ගම්පොළ පාරේ
පෙම්වත් ගමන් යනවිට මහවැළි තීරේ
පින්වත් සිතින් දන් දුන් හද වුව පෑරේ
පෙම්පත් කියාදෙයි තිත්තයකුගෙ වාරේ

- ධනුෂ්කා නිශාදි කුලරත්න