දික්කසාද කවියාගේ මරණය

දික්කසාද කවියාගේ මරණය

17 September 2020 10:26 am

බීර  දුම් රොටු කෙටිම කෙටි කවි
රස කතන්දර මවන ඔරුවක්

පාවී පාවී ගෙවුණ දිවියක
ඔහු වීය සොමි සඳක  පළුවක්

සිසිරයක අවසාන ඉත්තක
පරව වැටෙනා ගසක කොළයක්

කීය ළසොවින්
අද උදෑසන මිය ඇදුණ බව  
තනි ව කවියෙක්

යනෙන හැම හට දෑත් එක් කර
දරා ඔහු ලෙය දරපු කුසුමක්

නිසල දෙන ළඟ 
නොනිවි දැල්විණි

ඔහු පසුව පෙම්
නොකළ තරුවක්

- නදීරා රත්නායක