ආලයේ අමාඵල - උපේක්ෂා ඉමාලි

ආලයේ අමාඵල - උපේක්ෂා ඉමාලි

14 September 2020 08:27 am

ආලයේ අමාඵල මිහිරියැයි 
ඔබ කියූ නිසාවෙන් 
මා එය නෙලා ගත්තෙමි 

කැබලි කොට පිසූවත්
අමුවෙන්ම වැළඳූවත්
එහි තිත්ත රස  දැනෙන්නේ මන්දැයි
නොදනිමි

ඔබ 
එක්වරක් නෙලා දුන් ඵලය
කහට රස ගත්තද
ඔබ එයට මිහිරියැයි කීවේ
බොරුවටදැයි සිතමි

- උපේක්ෂා ඉමාලි ප්‍රේමතිලක