මිනීමැරුවොත් රජගෙට - පෙම් කෙරුවොත් දඬුවම් !

මිනීමැරුවොත් රජගෙට - පෙම් කෙරුවොත් දඬුවම් !

8 September 2020 07:52 am

වාහෙත් උගේ සනුහරයත් කොරන රටේ
මිනීමැරුවොතින් රජගෙට යා හැකිය
ඒත් සුසානෝ අරුමේ මේකයිය
පෙම් කිරීම දඬුවං දෙන වරදක් ය

- සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ