ජන හමුවට ආ ඡන්ද දායකයාගේ කවිය

ජන හමුවට ආ ඡන්ද දායකයාගේ කවිය

5 August 2020 02:39 pm

ආවේ ඉදිරියට ඔබගේ මුහුණ දැක
යන්නයි රජෝ සැපයකි මට නොමැත සැක
බඩගිනි අමතකව ගෙදරට වුවත් මොක
සිටිමි එදා සිට බලමින් මුහුණු නෙක 

- අනුර හෑගොඩ 

ඡයාරූපය - ෆේස්බුක්