ඔබ අඳින අලුත් සිතුවම

ඔබ අඳින අලුත් සිතුවම

4 August 2020 08:38 am

දියෙන් තෙත් කර
සියුම් පින්සල් කෙඳි
දිය සායම් කැටය මත
ඔබ තබන දෙස
ඈත සිට බලා ඉමි

විසල් කැන්වසයක් මත
මනරම් සිතුවමක්
දිනක ඔබ අඳින බව
ඈත සිට දැන සිටියෙමි

විසල් කැන්වසය මත
රෝස මල් පිපෙනු දුටු විට
නෙතින් වට කඳුළක්
ඔබට නො කියා
රහසෙන් පිස ගමි

බොහෝ ඉස්සර දවසක
පුංචි කැන්වසයක
ඔබේ සුරතින් පාට කළ
රෝස මල ඔබට අමතක ඇති

- ප්‍රියංකර නිවුන්හැල්ල