මහලු ගොපළුව !

මහලු ගොපළුව !

23 July 2020 08:29 am

ගොපළුව !
මෙතරම්ම මහළුව !
කුමක්ද මේ තනුව ?
මෙතරම්ම දනවන පාලුව ?

අහසත් මෙතරම්ම අඳුරුව !
මූසල අඳුරක්ව මැවෙනුව
සංසාර ශෝකයක්ව
පාලුව ! පාලුව ! පාලුව !
හැමතැනම පාලුව !

"ප්‍රිය මිත්‍රය, අසන් මිතුරුව !
මාගේ මේ වැයුම නෙව,
මගේ හදවතේ ගැඹුරුව !"
ඇත්තයි එය දැනේ,
බොහෝ සේ ශෝකයට නැඹුරුව !

අහා යසයි ! ඔබෙ පිළිමුව !
පුදුමයි මෙතරම්ම වියපත්ව !
නැතිද කිසිවක් ශේෂව?
හදවතෙහි ඉතිරිව ? පැතිරව ?

ඇත ! බොහෝ සේ ඇත !
ඒ තමයි පාලුව !
මහලු හදවතක් පුරා
පැතිරුණු පාලුව !!

- MKCP ශෂීන්