ප්‍රියේ !

ප්‍රියේ !

26 June 2020 09:31 am

ඉතින් මින්මතු බොහෝ කාලයක්
දිනකට එක බැගින්
ඔබට ලිපි ලැබෙනු ඇත.
ප්‍රියේ! මට වෙහෙසයි
එනමුත්
එක එක ලිපියක් ගානේම
මගේ සිතිවිලි ලියා ඇත.

ඔබ අතැඟිලි බඳින දිනටද
ඔබේ දියණිය නළවන දිනටද
ගැළපෙන සුබ පැතුම් එවා ඇත.

ප්‍රියේ!

නොනවතින ගඟුලක් මෙන්
බොහෝ කඳුලින් නමුදු
සිනායන දේවල්ද එහි ඇත.

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන