ලාල්

ලාල්

22 May 2020 02:30 pm

'ජීවිතය ප්‍රභාතයකි
අත්නොහැරිය යුතු සුයාමයකි
සුන්දර අසුන්දර දෑ බෝ තිබෙන
වනස්පති සෙවනකි
උකටලී නොවනු විඳින්නට, දිනාගන්නට
වන අසිරිය ඇතුළු අනෙකුත් සිරි අසිරි'

කිවිඳ, ඔබ අකුරු ගලපමින් හෙමි හෙමින්
සන්සුන් තානයකින්
කියූ වග මතක්වේ

කිවිඳ,
ඔබෙ කවිය හරි මිහිරියි
පදරුත්  අනේකයි.....අනෝමයි...

වසන්තයට පසු සිසිරය එන බවත්
එසිසිරය තුල පවා
වසන්තයට නොදෙවෙනි ලස්සණක් ඇති බවත්
නිතර කී බව මතක්වෙයි.

ඔබ සියොළඟ දිවෙන කවිතාව
නොනැසී තිබේවා බෝ කල්

කෝමලිනී, ඔබට කියමි
රැඳෙන්න ඔහු අස
උදාකර දෙන්න තව තවත්
අපූර්ව වූ කවි ලකුණු

-චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර