තාත්තෙක් කියන්නෙ .......

තාත්තෙක් කියන්නෙ .......

17 May 2020 07:07 pm

තාත්තෙක් කියන්නෙ
කෝම්පිට්ටු එකක්වත් නොපාගා
අඩි තියන මිනිසෙක්ය..
කැඩුණු කෝම්පිට්ටු
හොරෙන් පිරියම් කරන මිනිසෙක්ය..

තාත්තෙක් කියන්නේ
ඉරුණු සරුංගල් අලවා
පාකරන මිනිසෙක්ය..

තාත්තෙක් කියන්නේ
දොරකඩ නැගෙන කැරැල්ලට
කඳුළු ගෑස් ගසා
සැඟවී කඳුළු පිහින මිනිසෙක්ය..
තෙමුණු බෝනික්කො වඩාගෙන
ළයේ උණුහුම් කරන මිනිසෙක්ය...

තාත්තෙක් කියන්නේ
සෙල්ලම් ගෙදර සරසා
එකහිතින් සතුටු වෙන මිනිසෙක්ය ..
පැවරුම් ඒ අකුරින්ම නිමකර
සැඟවෙන මිනිසෙක්ය..

- ජයන්න කහටපිටිය