සිනමාවක් නැතත් තියෙනව රිදී රැයක් - ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

සිනමාවක් නැතත් තියෙනව රිදී රැයක් - ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

22 January 2020 04:22 pm

හැත්තෑතුනක් වයසක සිනමාව අපේ
වෙනවා වගෙයි එය දවසින් දවස හපේ
ඇම්මට ගොඩක් උන් මේකත් සමග හැපේ
ඉන්නම ඉහ ගහං බැරිවුණු තැනදි කැපේ

හැත්තෑතුනක් වයසක සිනමාව අපේ
වෙනවා වගෙයි එය දවසින් දවස හපේ
ඇම්මට ගොඩක් උන් මේකත් සමග හැපේ
ඉන්නම ඉහ ගහං බැරිවුණු තැනදි කැපේ

තියෙනව සංස්ථාවක් නමටයි ඒක
නෑ සුගතියක් සිනමාවට කිසිදාක
පාලකයින්ට අරහං මේවයි සෝක
හැම රජයක්ම මේකට කෙලවපු සේක

ඉන්ඩ්‍රස්ට්‍රියට පය ගැහු තරුණයන් දුකේ
උන්ගේ චිත්‍රපටි දිගු පෝලිමක රැකේ
එන එන ඇමතිලත් වැඩ කළ අයුරු චිකේ
කොමිෂන් වාර්තා දැන් ගහගනිව් පුකේ

විජයද ගාමිණී ජෝ ටෝනිල නොමළ
කෙරුවාවක් තිබේ ඒ අය කළ අමිල
ඉන්නේ අද මෙවන් අය වෙනුවට තුමුල
පොයියෙන් රඟන පිංපොං අර්ජුන කමල

හැත්තෑතුනක් පසු කළ තැන කියමි දෙයක්
ගෙවුණත් ගොඩගන්න බෑ තව වසර සියක්
හැඳිගෑවුණත් සිනමාවම නොමැත බියක්
සිනමාවක් නැතත් තියෙනව රිදී රැයක්