ඔබ ඇත සියපතේ කවි ලිව් හැම හිතක

ඔබ ඇත සියපතේ කවි ලිව් හැම හිතක

10 September 2019 03:09 pm

ක්ලික් යන හඬින් මතකෙට එන නම තිව්ව
ඡායාරූපයෙත් කවි කැටයම් හෙව්ව
ෆෝකස් අවුට් නැති ඉසියුම් කවි ලිව්ව
ඒ තුළ අලුත් පරපුරකට කිරි පෙව්ව

රු,කවි කලාවෙහි මුල්පෙළ හිදගත්තූ
ඒ මැද ශිල්ප පානා හෑගොඩ පුත්තූ
මොනවට කියනවද තව ඒ ගැන ඔත්තූ
දැල්වූ සඳුන් අරටුව වෙනවා පත්තූ

එක කවියෙන්ම දුහුනන්ගේ නම මතක
තිබුණේ ඔබේ වෙහෙසයි කවි සියපතක
පිරුණත් මෙදා කවි හැම එෆ්.බී. බිතක
ඔබ ඇත සියපතේ කවි ලිව් හැම හිතක

පිය උරුමයෙන් ඔබ ඉදිරිය දෙස බලපූ
ඒ එන මග දිගේ නෙක ඵලවැල නෙලපූ
අපි පැටලුනෙත් දැලටයි කවියෙන් එලපූ
අමතක නොවන තැන ගඟ වක් වී ගලපූ

- ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි