පැහැදිලි අපේක්ෂකයෙක් නැති තැන - රුවන් බන්දුජීව

පැහැදිලි අපේක්ෂකයෙක් නැති තැන - රුවන් බන්දුජීව

22 August 2019 02:34 pm

පෙරළිලා
පිනි බිංදු බවුසරයක්
දාස්පෙතියා මල් ගොල්ලට

තටු පොඟවගෙන පින්නෙන්
ගොඩ බසී
දාස්පෙති මල් මතට
පැණි කුරුලු හෙලිකොප්ටර

ලා තැඹිලි පාට ගෑ
දිමි මොටෝ බයිසිකල්
ගේට්ටුවෙන් පිට වී ගොටුවේ
ඇදෙනවා අතු දිගේ පහළට

කඳුවැටිය
මිහිදුම් සිගැරැට්ටු උර උර
අළු කඩයි - නිම්නයට

කරක කරක
ඕලු මල් ස්ටාර්ට් කරවන යතුර
ඉර බසී - දොළ දියට

පැහැදිලිව පෙනෙයි දැන් දොළ පතුල
පැහැදිලිව දිලෙයි දැන් තුරු වදුල

අපැහැදිලි කිසි දෙයක
ඡායාවකදු නැති උදයක
පැහැදිලි අපේක්ෂකයෙක් නැති තැන
මං ප්‍රාර්ථනා කෙරුවා

"කැනබීස් යෝධයා පැමිණ
පෙරදිග බන්ධනාගාරය සිඳ බිඳ
මුදාගෙන සිරකරුවන්
අම්බරයට විසි කරත්වා කියා"
ඔව් - මං ප්‍රාර්ථනා කෙරුවා

- රුවන් බන්දුජීව