පින් මඳ පුතෙක්

පින් මඳ පුතෙක්

12 August 2019 03:41 pm

කොටු කොට කලිසමක් ඇඳ කොණ්ඩය ජැක් තියපූ  
බඩවැටි දිගේ දුවමින් සෙල්ලම් කරපූ  
රෑටත් බඩ පුරා බත් හැලියක් කාපූ  
මව් උණුසුමේ පැදුරේ රැය ගත කරපූ  
චුල්ල උපාසක මට වැඩි පින් කරලා 
ඔච්චම එපා මම ඉදලට ගැට ගැහිලා 
කුසල ට කසළ සිත හා එක්තැන් කරමි   
මතු අත් බවේ වත් මව් උණුසුම පතමි  
රාහුල පුතු ගෙ දුක සැප ගැන සොයන්නට
කළුවර රැයක කඳුලක් පිස දමන්නට  
බුදු හාමුදුරුවො වැඩ සිටියේ ළඟ පාත 
මම තනිවෙලා මව් පියො ඉන්නේ ඈත     

සටහන සහ සේයාරුව - ප්‍රියත් ලියනගේ 
(පාහියංගල සාමනේර හිමිවරු)